Tindak4n terhadap penjawat awam gag4l mengambil v4ksin bermula es0k

Kerajaan bak4l meng4mbil tindak4n terhadap mana-mana penjawat awam yang gag4l meng4mbil v4ksin tanp4 sebarang alas4n kesihatan bermula es0k, 1 November.

Ini berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2021 dikeluark4n 0leh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada 18 Oktober lalu, iaitu penjawat awam yang tid4k mem4tuhi arah4n daripada ketua jabatan untuk mendapatk4n d0s v4ksin C0vid-19 selepas 1 November b0leh dikenak4n tind4kan tatatertib atau ditamatk4n perkhidmatan.

Menurut pekeliling itu, langkah berkenaan diamb1l bertuju4n untuk mem4stikan persekitar4n tempat kerja yang selam4t dan penyampai4n perkhidmatan serta pr0duktiviti perkhidmat4n awam berada pada tahap 0ptimum.

Penjawat awam dikatak4n tert4kluk kepada sy4rat-sy4rat perkhidmat4n selaras dengan Fasal (2) Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan dan terik4t dengan Sur4t Aku Janji yang ditandatang4ni apabila dil4ntik ke dalam perkhidmatan awam Persekutuan.

Mengikut Per4turan-Per4turan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tat4tertib) 1993 (PU(A) 395/1993), antara bentuk hukum4n tat4tertib yang b0leh dikenak4n kepada pegawai awam yang didap4ti melakuk4n kes4lahan adalah am4ran, dend4, dilvcut hak em0lumen, t4ngguh pergerakan gaji, turun gaji, turvn pangkat atau dibu4ng kerja.

Tindak4n tat4tertib itu juga merangkumi hil4ng kel4yakan untuk dipertimb4ng ken4ikan pangkat bagi temp0h tertentu mengikut jenis hukum4n, seperti amar4n (12 bulan), dend4 (18 bulan), lucvt hak em0lumen (24 bulan), t4ngguh pergerakan gaji (30 bulan), turvn gaji (36 bulan) dan turvn pangkat (48 bulan).

Setakat 30 Oktober lalu, seramai 16,902 atau 1.6 peratus penjawat awam belum mend4ftar bagi mendapatkan suntik4n v4ksin. – Sinar Harian

Advertisement

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment